May 2, 2006

کَرره کیلی


این هایی که میبینید ، کَرره کیلی (karre-kili) ها هستند ، این که خوابیده اُستُخار است و این یکی همکارمان است اسمش کُسکِلت است.

کرره کیلی ها موجودات نجیب غریبی هستند ، در قسمت فوقانی دارای کَرره ی کیل مانندی هستند ، که خیلی بیربط و نامتناسب است و بیشتر شبیه یک سرِ دو سر گهی است ، بخاطر همین اسمشان کرره کیلی است که به خارجی میشود Hick Dead .

آنها رسم عجیبی دارند که اول مهر ، اسکلت های کسالت بار را جلد میکنند ، اسکلت های کسالت بار فقط در نواحی جنوب مرغی فلاتِ تبّت ، یدا ، ابی لهبن و تب یافت میشوند

علاوه بر آن ، اول مهر ، کفتر هایشان را نیز جَلد میکنند و گاو هایشان را نر میکنند .

آنها زندگی اجتماعی و تاریخی و مدنی یی دارند ، آمادگی دفاعی آنها در برابر زلزله ، تخمی است ، حرفه و فن اصلی آنها کسکشا- ورزی با استفاده از ماشین کمابین (Combine) است. موقعیت جغرافیایی آنها در جلگه آووگادرو به مساحت 6.22 ضربدر ده به توان بیست و سه خرس مرتب میباشد .

غذای مورد علاقه آنها شفته کون ماهی است ، چون تنها غذایی است که از دهانشان که معلوم نیست کجاس

آنها تنها رخنه ای از موجودات میباشند که حرف نمیزنند و فعط غمل میکنند ، چون هیچ صدایی از دهانشان که معلوم نیست کجاس .

کسکلت میگوید آنها باهم کیلی پاتی دارند . جلقل بالغ! کیلی پاتی دیگر چه صیغه ایست!

بهر حال موجودات پوست داشتنی یی هستند ، فقط دیزاین بادامی شان کمی نادخ است که اون به به این در.

آنها برای راحتی به طور جسته دمعی روی شانه تخم مرغ میخوابند ، چون واقعا با این کرره ی کیلی ، خوابیدن مشکل است

تولید مثل آنها مثل تولید مثل ما نیست ، آنها به جای تولید مثل ، مقابله به مثل میکنند ، یعنی قابله میاید و مثل شان میکند ، یکم پیچیده است من خودم هم نمیفهمم

آنها بطور متوسط ، 32 سال عمر با عزت میکنند.