December 12, 2011

DIGNITY


* توجه * توجه *
چند عدد تارِ مو پیدا شده
(زنانه،تحریک کننده)

از صاحب آن تقاضا می شودبا ذکر صلوات و کردنِ توبه
آنها را زیر حجابش مخفی کند