December 28, 2012

Flow Flu
روزی شیخ ما نشسته بود و مریدان به گردش حلقه،
شیخ لحظه ای درنگ کرد، چشم ها را بست، حفرۀ بینی گشود،
و چنان عطسه‌ای کرد که جامه از تن مریدان دریده شد.
مریدان دست بر آلت خویش سرپوش کرده و عریان جملگی نعره زدند:
عافیت باشد