July 5, 2011

/ \


جناب آقای پرسپکتیو عزیز

معشوقه ی بنده مرا ترک کرده و در انتهای جاده ناپدید شده است.

لطفا او را با همان ابعاد قبلی به اینجانب باز گردانید