October 19, 2011

فکاهی


به ترکه میگن با گیرنده جمله بساز

میگه انقد گیر نده بابا گاییدی مارو