March 8, 2012

کاظم اند فادر - قسمت شست


- بابایی؟

جان بابایی؟ قربون میشی؟

- بابایی، مامانی چرا مُرد؟

مامانی خدابیامرزی چون خیلی زیبا بود! خداوندگاری حسودی کرد، نامردی کرد، یه روزی ورش داشت بردش

- کجا برد؟

فینال جانِ جهانی بُرد!

هاهاهاها بابایی شوخی مفهومی کرد فهمیدی؟

- نه!

نه و نرمتنانِ بی خانمان!

نه و نشتیِ لوله های بی پایان!

نه و نشأت گرفتن از اصول بی بنیان!

دِ بفهم ای نفهمِ پدسسگِ بی مامان