May 23, 2012

یادداشت های یک پتیاره

راست شو و در فکر فرو.