June 19, 2007

Eye-One Rewind

این موجوداتی که میبینید انسانها هستند... دارند وبلاگ من را میخوانند ، توضیحشان سخت است. من هم که میبینید همکارمان است، توضیحش برای شما آیوان ریوایند ها پیچیده است چه بر سد در صد برای انسان ها.

این موجودات کسخلی که شما میبینید ، آیوان ریوایند ها(Eye-One Rewind) هستند ، که فقط یک چشم دارند ، به جز همکارمان که دو تا چشم دارد ، بخاطر همین خودش را دو تا میبیند ، شما هم همینطور.

آیوان ریوایند ها اینگونه هستند که اجزای صورتشان پشت سرشان است و بقیه اعضایشان هم همین طور . یعنی الان پشتشان به ماست به همین دلیل در جهت عکس زمان حرکت میکنند ، یعنی از آینده به گذشته ، میفهمید؟؟ خیلی چت ان..

مثلا اول که به دنیا می آیند ، از دنیا میروند ، یعنی اول میمیرند و آخر عمر متولد میشوند ، برای همین انقدر کسمغزند، مثل خود من.

باحالی قضیه این است که وقتی میمیرند (متولد میشوند) همه چیز را در مورد دنیا میدانند و طی مرور زمان (به عقب) از اطلاعات مادی و دنیویشان کم میشود و به اطالات معنویشان اضافه میشود ، طوری که هر چه به آخر عمر نزدیک میشوند و بچه و زبان نفهم میشوند کمالاتشان بیشتر میشود

به هین خاطر آخر عمرشان تازه "متولد" میشوند . یعنی فکر نکنید مثل ما اُسکلند، خیلی تیریپ شان خفن است ، خودتان تصور کنید!

این که میبینید بین همکارمان است تازه به دنیا آمده ، یعنی مرده. و باید 14 جیم را جارموش کند و گریه کند تا بتواند در زمان به عقب(جلو!) حرکت کند و به سمت تولد پس برود ، اگر جارموش نکند در زمان به جلو میرود و میمیرد ، عجب رسم عجیبی! آدم پشت سرش میخارد! بلکم کونش.

خلاصه که از کودکی تا پیری از چپ به راست ِ خودتان ، میتوانید ببینید (که البته چپ به راست آنها هم میشود ، چون پشتشان به ماست) ، اون که از همه پیر تر است ، مشغولیت های زندگیش به یک بادکنک ختم میشود، حتی حرف هم بلد نیست بزند و بیشتر کسخنده میزند ولی از همه با کمالات تر است و به بهترین لحظه ی زندگیش یعنی تولدش

نزدیک میشود. بر عکس خیلی از آدمهای احمق که از روز تولدشان به گه ترین روز یاد میکنند.

ما انسانها هم واسه ی همین ، ریدیم ! و در زندگی گُه گیجه میزنیم و از کمالات( بچگی) دور میشویم و همش درگیر زندگانی و جندگانی ِ همگانی شدیم.

همکارمان میگوید : آدم شدن چه مشکل! شدی امشب.