December 6, 2010

یادداشت های یک پتیاره

نیمی از درامدم، خرج بیماری مادربزرگم می شود.