February 2, 2011

فکاهی

به ترکه می گن اگه ببینی یکی داره غرق میشه و کوسه ها دارن می خورنش چی کار می کنی؟
میگه: شــِر می کنم بقیه لایک بزنن!ـ