February 8, 2011

Surrounded

انسانها دو دسته اند،

یه دسته از این طرف رفتن ، یه دسته هم از پشت بهشون حمله کردن.