February 8, 2011

هوشنگی اند مادر

هوشنگی: مادرم..

مامانوشنگی: جانمم؟

هوشنگی: قضیه ی این فیثاغورث چیه؟؟

مامانوشنگی: هیچی بابا قضیه اینه که یه وتری یه زنی داشته به اسم قاعده ، حالا این وسط ارتفاع از کجا میاد و چی میشه بماند، خلاصه ارتفاع با قاعده میریزن رو هم و فیثاغورث ثابت می کنه که یه مثلث عشقی تشکیل شده و این حرفا..

آخرشم آ دو یه بعلاوه ی به دو میشه سه دو ، فهمیدی قضیه چیه مامانم؟

هوشنگی: نه!

مامانوشنگی : بفهمی ام بزرگ میشی یادت میره

هوشنگی: آدم بزرگ بشه یادش کجا میره؟

مامانوشنگی: میره گل بچینه..

ولی تو یه باغ دیگه