May 17, 2011

حقوق بیکاری


آقا .. راستی اینو بگم..

کسموش هایی که پارسال چال کرده بودم یادته؟

همشون درومدن!

برگ دادن و گل دادن و

شدن یکی این قد