May 23, 2011

کلمه ترکیب


پیراهن : آهنی که ضعیف و شکننده شده و دندان هایش ریخته است و پارکینسون و بواسیر دارد و پیوند های فلزی اش شل شده اند و ایزوتوپ هایش لب گورند و آلیاژ هایش او را تنها گذاشته اند و رفته اند و حتی زنگ هم نزده اند