May 16, 2011

دکتر کاکایی

یکدیگر را در آغوش بگیرید و چاکراهای خود را بر هم منطبق کنید
تا از قید زمان و قید مکان رها شوید.

دکتر کاکایی