April 18, 2011

آموزش آداب عاشقی دکتر کاکایی - ویژه ی فصل بهار

مقدمه

اینجانب دکتر کاکایی ، شهوت را شالوده ی عشق دانسته و صافی و صداقت را محصول آن می دانم.

عشق، حسّ هفتم آدمیست و کسی که این حسّ پاک و این بُعد از نبودن را بشناسد نیازی به بدبختی ندارد.

عشق عملی ورزیدنیست و باید با آگاهی کامل و حواسی جمع ورزیده شود. زیرا مرز بین عشق و حماقت تار مویی بیش نیست و چه بسا بسیاری از عاشقان به گا رفته اند و حتی سرمشق دیگران هم نشدند.

عشق درک ما را از زمان و مکان تغییر می دهد و خیلی وقت ها مزاحم زندگی روزمره مان است. ولی این قضیه به تخممان.

چون عشق خیلی مهم تر از زندگیست و همینیست که نیست.

و نعمت بزرگی که عشق در اختیار ما قرار می دهد، همخوابگیست و تجربه این بی زمانی ِ مثال زدنیست.

اینجانب اعتقاد دارد که، رفتار جنسی صحیح است که عشق را قوی و پایدار می کند و هر کس این را تکذیب کند مریض جنسی است.

همانا سکس و عشق همانند مسواک و خمیر دندان و یا باطری و ساعت و یا معده و پرز عمل می کنند و هر کس یکی از این دو را نداشته باشد ، در اصل هر دو را ندارد.

به همین دلیل وظیفه ی اصلی خود می دانم که با توجه به پیدایش فصل بهار و فوران نیازهای تکذیب ناپذیر و اجتناب نا پذیر عاشقی و فیزیکی و شیمیایی ، آموزش هایی را در این زمینه در اختیار عشّاق قرار دهم و آداب عاشقی را بدون هیچ محدودیت کلامی گوشزد کنم.

مقدمه را با زیبا ترین سخنی که در مورد عشق و نیروی جنسی شنیده ام تمام می کنم

عشق نیرویی است که اولویت هایت را جابجا می کند.

کلودیا شیفر