April 4, 2011

کلمه ترکیب

لشگر : کسی که لش می کند (متضاد کارگر)


لشگر صاحب زمان : لشگری که وقت کافی برای لش کردن دارد
سرلشگر : گشادترین فرد گروه لشگریان را گویند