April 4, 2011

|)و این
طور شد
که او از من
در همین چند
خط، آبـستـن
کلمات شد