April 22, 2011

یادداشت های یک پتیاره

هر که برقصد شاباشش می دهند

وای به روزی که برقصد زنت