April 22, 2011

مناجات

زیتون پروردگارا .. تلخی زندگی را برای ما خوشایند بفرما