April 22, 2011

یادداشت های یک پتیاره

بعد از اینکه کارمان تمام شد، علاوه بر پاکت همیشگی،

آخرین کتابش را امضا کرد و به من داد.

کتاب را باز کردم ، وسط صفحه ی سفیدی تایپ شده بود:

تقدیم به ‘نزدیکترین’ دوستم

که همیشه زیر سیگاری های پر را خالی می کند.