April 24, 2011

کاظم اند فادر - قسمت پنجا

کاظم بابا .. بابایی ..

- بعله بابا

بیا قربوم بشی با بابایی مچ بنداز ببینم زورمندی شدی فداش بشی

- کجا بندازم بابا؟

بنداز صندوق صدقات!

شاید دفع بشه این حماقت از روزگارت پدسسگ