November 6, 2011

مراعات النظیر


یه روز یه ضربه‌ی آزاد کاشته شده بوده،

لنگ‌ِظهر میاد محکم شوتش می‌کنه،

سرِ‌شب هم بلند میشه یه هد می زنه و زارتی گل میشه!

گرگا و میشا و خروس خونا تا دم دمای صبح عربده می‌کشن و تشویقشون می کنن