November 9, 2011

Difference Between


یه روز فرق بین بشین و بتمرگ از وسط باز می‌شه

خون میپاچّه به همه جا

شص تام بخیه می‌خوره