July 31, 2012

اعتقاد اول


زمان، همه چیز را به درستی خراب می‌کند.