July 31, 2012

اعتقاد سیّم

همه‌‌‌‌‌ی دوری‌ها از نزدیکی نشأت می‌گیرند
نزدیکی‌ها از تنهایی،
تنهایی‌ها از ترس،
ترس‌ها از مرگ،
و مرگ‌ها از زندگی.
اَه.