September 13, 2011

توجه توجه


* یک عدد فال پیدا شده *

از صاحب فال تقاضا می شود با ذکر نشانی، خونسردی خود را حفظ کند و در نیتش تعجیل نکند و بداند که همانا دشمنانی دارد که از زور حسادت به تنگ آمده اند و می‌خارند.ای عزیز، بدان که کارهای خوب، بهتر از کارهای بد هستند و آگاه باش که هر چه بیشتر آگاه باشی راحت تر می توانی مطالب را درک کنی و نصیحت بزرگان را همیشه گوش کن ولی همه ی آنها را به کار نبند.
خداوند تو و چند نفر امثال تو را دوست دارد