September 3, 2011

Love Story


من مارین را دوست داشتم.

خیلی.


او دختری بود که با من خیلی فرق داشت و همین دلیل دوست داشتنم بود.

چون خیلی ها بودند و هستند در زندگی من، که هیچ چیز با من ندارند،

حتی یک ذره تفاوت.


ولی من او را از دست دادم.

چون از بس او را دوست داشتم،

ناخودآگاه شبیه او شده بودم.

و ما

دیگر

هیچ چیز

نداشتیم.