September 6, 2011

اندر تو


خوابیده ایم

کنار هم،

دم در بازدم.


چشم در چشم هم دوخته ایم

هیچ نمی گوییم.


ثانیه ها می‌میرند.

ساعت ها می گذرند.


اَنم تُک می زند.

باید. بروم. برینم. عشقم.