June 10, 2012

مراعات النظیر

Banana بود هر که دانا بود

ز دانش دل Peach برنا بود