June 11, 2012

Claustrophobia

یه روز تمب کوچیک و تمب بزرگ داشتن میرفتن سفر،
مامانشون برمیگرده بهشون میگه
مراقب باشین بچه‌ها از تنگۀ هرمز رد میشین
مخصوصاً تو تمب بزرگ!