June 13, 2012

Who's bad?

بهشت زیر پای مادران است
جهنم زیر پای مادرجندگان است