June 19, 2012

Unknown Idealogy

فلان فیلسوف قرن چندم می فرماید:
آیا همین شما نبودید که تا چندی پیش مرا کسخل فرض می کردید؟