August 1, 2012

اعتقاد دهوم

پدیده‌های فیزیکی همانند ندیده‌های شیمیایی اند.
هر دو در خدمت انسان
و انسان در خدمت شهوت
و شهوت در خدمت تولید مثل
و تولید مثل در خدمت بقای نسل
و بقای نسل در خدمت بگا رفتن کره‌ی زمین.