August 1, 2012

اعتقاد شانزدوپون

انسان‌ها زامبی‌هایی هستند که شرف یکدیگر را گاز می‌گیرند و وجدان هم را پاره می‌کنند و کلهم خیلی زبان ‌نفهمند.