August 1, 2012

اعتقاد دوازدرهم

تهَش چیزی دست ما را نمی‌گیرد.