October 30, 2010

یادداشت های (ماهانه) یک پتیاره

شنوندگان عزیز، توجه فرمایید..
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید..

خرّم شهر..

شهر خون و قیام،

آزاد شد!