October 30, 2010

یادداشت های یک پتیاره

هیچ پوششی بهتر از کاندوم نیست.