November 23, 2010

وبکم از یار است و درمان نیز هم

دوستان از آنچه که در تصویر می بینید به شما نزدیکتر هستند.

روابط عمومی اسکایپ