January 1, 2011

توضیح

بله.. خدمت شما عرض شود که..

یک تفاوت جدّی، بین شوخی کردن و شوخی شوخی کردن وجود دارد.

و همچنین یک فرق اساسی، بین خشک کردن و خشک خشک کردن!