January 22, 2011

کاظم اند فادر - قسمت چهل و سوم

کاظم بابایی .. شص بار گفتم ، فداش بشم ، میای بیرون، درِ دسشویی رو ببند ..

- از کجا که میام بیرون؟

از تخم که میای بیرون!

بعد از اینکه یه هفته با کون نشستم روت پدسسگ نفهم!

ریدم تو اون حافظه ی کوتاه مدت و بلند مدتت!