January 29, 2011

یادداشت های یک پتیاره

از نخورده بگیر بده به خورده