January 16, 2011

آگهی

توجه * توجه *

یک نفر آدم برفی پیدا شده.

از صاحب (های) آن تقاضا می شود با ذکر مشخصات ظاهری و اخلاقی وی،

قبل از پایان فصل سرما و به فنا رفتن بنده خدا ، نامبرده را تحویل بگیرد.