January 23, 2011

How large is the Sun compared to the Moon?

به خدا قسم اگر خورشید را در دست راستم ، و ماه را در دست چپم قرار دهید،
تعادلم بگا می رود.

آخر مگر نمی دانید که قطر خورشید چهارصد برابر قطر ماه است؟