January 30, 2011

یادداشت های یک پتیاره

ماهی یک بار به خودم عادت می کنم