January 17, 2011

یادداشت های یک پتیاره

دیر می آیم،


به موقع می آیم،


و زود هم می روم.