January 20, 2011

مناجات

خداوندا .. اگر راست می گویی چیز های جدیدی خلق بفرما