January 15, 2011

یادداشت های یک پتیاره

ای دخترانی که ادعای پاکدامنی می کنید!

بدانید که، آدامس جویده شده ی یک پتیاره، شرف دارد به شمایی که در روابط خود دروغ می گویید ویا خیانت می کنید.